Boşanma Avukatı

İstanbul Boşanma Avukatları

Bizimle İletişime Geçin

Boşanmada Koruma Kararı ve Evden Uzaklaştırma

Boşanmada Koruma Kararı ve Evden Uzaklaştırma

Özellikle eşlerinden şiddet gören kadınların başvurduğu hukuki koruma yöntemidir. Mahkeme kararı ile şiddet uygulayan eşin konuttan uzaklaştırılması da en sık uygulama alanı bulan tedbirdir.

 

6284 sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna göre aile mahkemesi hakimi tarafından tedbir niteliğinde verilen kararlar çekişmesiz yargı işidir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile düzenlenmiş tedbirlerle birlikte , eşlerden birinin veya çocukların veya aynı çatı altında yaşayan diğer aile bireylerinden birinin veya mahkemece ayrılık kararı verilen veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı olan veya evli olmalarına rağmen fiilen ayrı yaşayan aile bireylerinden birinin aile içi şiddete maruz kaldığını kendilerinin veya Cumhuriyet Başsavcılığının bildirmesi üzerine Aile Mahkemesi Hakimi meselenin mahiyetini göz önünde bulundurarak resen kanunda sayılan tedbirlerden bir ya da birkaçına birlikte veya uygun göreceği benzeri başka tedbirlere de hükmedebilir.

Eşine şiddet uygulayan insan(!) hakkında aşığadaki tedbirlerinden biri, birkaçı veya mahkemece uygun olduğu düşünülen başkaca tedbirler hakim kararıyla uygulanır.

Boşanmada Koruma Kararı ve Evden Uzaklaştırma

a. Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması.
b. Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve 
müşterek konut kullanımının korunan eşe tahsis edilmesi.
c. Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması.
d. Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması.
e. Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıkları ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması.
f. Korunan kişinin kişisel eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi.
g. Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi.
h. Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi.
ı. Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesi.
i. Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisinin sağlanması.
j. Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanması.

Bazı durumlarda şiddet uygulayan kişi aynı zamanda ailenin geçimini sağlayan kişi olmaktadır. Bu durumda mahkemece Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre açılmış bir nafaka davası olmasa bile, talep halinde bir tedbir nafakasına hükmedilebilir. Mahkemece takdir edilecek tedbir nafakası, şiddete maruz kalan eşin hayat standartları göz önünde bulundurularak belirlenir.

Boşanmada Koruma Kararı Nasıl Alınır?

Şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesinin varlığı hâlinde herkes bu durumu resmi makam veya mercilere ihbar edebilir. İhbarı alan kamu görevlileri bu Kanun kapsamındaki görevlerini gecikmeksizin yerine getirmek ve uygulanması gereken diğer tedbirlere ilişkin olarak yetkilileri haberdar etmekle yükümlüdür.

Kanun hükümlerine göre verilen kararlara karşı tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde ilgililer tarafından aile mahkemesine itiraz edilebilir. Hâkim tarafından verilen tedbir kararlarına itiraz üzerine dosya, o yerde aile mahkemesinin birden fazla dairesinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini izleyen daireye, son numaralı daire için birinci daireye, o yerde aile mahkemesinin tek dairesi bulunması hâlinde asliye hukuk mahkemesine, aile mahkemesi hâkimi ile asliye hukuk mahkemesi hâkiminin aynı hâkim olması hâlinde ise en yakın asliye hukuk mahkemesine gecikmeksizin gönderilir. İtiraz mercii kararını bir hafta içinde verir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

Bu Kanun hükümlerine göre nafakaya karar verilmesi hâlinde, kararın bir örneği, resen nafaka alacaklısının veya borçlusunun yerleşim yeri icra müdürlüğüne gönderilir. Nafaka ödemekle yükümlü kılınan kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu ile bağlantısı olması durumunda, korunan kişinin başvurusu aranmaksızın nafaka, ilgilinin aylık, maaş ya da ücretinden icra müdürlüğü tarafından tahsil edilir. İcra müdürlüklerinin nafakanın tahsili işlemlerine ilişkin posta giderleri Cumhuriyet Başsavcılığının suçüstü ödeneğinden karşılanır.

Boşanmada koruma kararı almak,boşanmada koruma kararı çıkarılması, şiddet nedeniyle boşanmada koruma kararı, kadına/erkeğe yönelik şiddet durumunda boşanmada koruma kararı, Aile içi şiddet nedeniyle boşanmada koruma kararı gibi hususlar bu makalemizde yer almaktadır.

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>